infomind company

We are create the excellence service solution We are create the excellence service solution We are create the excellence service solution
 

Network System

Integated System

Service Maintenance

Network System

Network System
Security System Security System

Network Implement

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Wireless ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการแก้ปัญหาระบบเครือข่าย โดยเน้นการบริการที่รวดเร็ว และการให้บริการ Call center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Zero Down Time) และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

We provide the consulting services, design and installation of computer network, wireless, and security systems as well as network solution. We emphasize on fast and efficient service with our Call Center that works around the clock to provide the Zero Down Time and increase the work performance.


Security System

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Firewall, IPS, Log Analysis, Log Server ตามพรบ. คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย

We provider the sonsulting services, system design and installation of Firewall, IPS, Log Analysis, Log Server computer to use in the Act of threat prevention to the network.Cabling

บริการให้คำปรึกษาออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบสายสัญญาณ (Cabling System) สาย Fiber Optic โดยมุ่งเน้นเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล และความเสถียรในการทำงาน โดยไม่เกิด การ loss ของสัญญาณ

We provider the services of design, installation and maintenance of cabling systems or Fiber Optic Cable, focusing on efficiency and speed of data transmission and reliability without the signal loss.

Integrated System

Integrated System

Integrated System

บริการให้คำปรึษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Email, Active Directory, DNS, Website รวมถึงแก้ไขปัญหาในระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับการใช้งาน

We give the consulting services, system design and installation of Email, Active Directory, Dns and Website including fixing problem in the system to achieve the maximum work performance for the application.

Service Maintenance

CCTV Cabling

Preventive Maintenance

เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันก็คือเพื่อประเมินการใช้งานอุปกรณ์ ของลูกค้าจากรายละเอียดต่างๆที่เข้าไปตรวจสอบมา เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ มีสถานะผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องใดๆหรือไม่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวางแผนในทางธุรกิจเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นกับธุรกิจได้


Corrective Maintenance

วิธีการที่ธรรมดาที่สุดและมีข้อจำกัดที่เห็นได้ชัด โดยในทุกธุรกิจยังจำเป็นต้องใช้การบำรุงรักษาแบบนี้อยู่ โดยจะดำเนินการก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เสียหายจนหยุดทำงานโดยไม่ทราบมาก่อนว่าจะ เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหาย ข้อดีของการบำรุงรักษาแบบแก้ไขคือ ไม่ต้องเสียกำลังคนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว จะค่อนข้างรุนแรงและการซ่อมแซมจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า

การ บำรุงรักษาทั้งสองแบบเป็นการหามาตราการและกลยุทธ์มาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ สามารถใช้งานได้นานที่สุด, เพิ่มอายุการใช้งานให้นานขึ้น, ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ส่วนการพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกใช้กลยุทธ์ใดๆมาใช้ในการบำรุงรักษา คงไม่มีกลยุทธ์ใดดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญคือการเลือกใช้ให้เหมาะกับอุปกรณ์แต่ละชนิดและโอกาส นั้นคือการวางแผนการบำรุงรักษา ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ในงานบำรุงรักษา รวมถึงการใช้บุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพ การบำรุงรักษาก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด