infomind company

We are create the excellence service solution We are create the excellence service solution We are create the excellence service solution
 

About Us

Company Profile

Infomind Network Solution เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการติดตั้งระบบเครือข่าย (Network) แบบครบวงจร (One Stop Service) แนวคิดของบริษัทมุ่งเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจที่จะได้รับบริการที่ดีและมีความทันสมัยตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด บริษัทของเรามีประสบการณ์ทั้งในเรื่องการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งของหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ

เนื่องจาก Infomind Network Solution เป็น specialist ทางด้านเทคโนโลยี โครงข่าย ในด้านการออกแบบ และการติดตั้ง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เราจึงมีวิศวกรเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์และความสามารถ โดยได้รับ Certificate จาก Cisco เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพ เช่น Cisco CCIE, CCNP, CCDP, Cisco Specialist หรือทางด้าน Network Security เช่น CCSP หรือ Fortinet Certificate เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

ในด้าน Project Management เราได้คัดเลือกบุคากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ โดยได้รับ ITIL Certificate เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความเป็นมืออาชีพมากที่สุด

เป้าหมาย

บริษัทมีความมุ่งหมายในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงข่ายและอุปกรณ์ไอทีแบบครบวงจร โดยมี

  1. Invonative การสร้างวัตกรรมในองค์กร ทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ (Product and service Innovation) และนวัตกรรมของคนในองค์กร (Innovative thinking organization) โดยที่บริษัทเน้นการจัดหาระบบเครือข่ายบนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย รวมถึงเหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ และส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย
  2. One-Stop-Service การมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ทและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
  3. Customer Satisfaction Guarantee นอกจากการให้บริการด้วยสินค้าและบริการที่มีความทันสมัยแล้ว ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยเน้นความพึงพอใจทั้งคุณภาพสินค้า การติดตั้ง การตรงต่อเวลา และความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้กับบริการหลังการขาย
  4. IT-Team Work การมุ่งเน้นการประสานงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยพนักงานทุกระดับขั้น จะถูกฝึกการทำงานเป็นทีม เนื่องจากการปฏิบัติงานทั้งหมดล้วนอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหลัก
  5. Best Product, Optimum Price การเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการ บริษัทมีนโยบายเลือกอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับลูกค้า และในราคาที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจำเป็น และไม่เลือกสินค้าที่ราคาต่ำเกินไปแต่คุณภาพไม่ดี โดยยึดหลักตามความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ล่ะองค์กรเป็นหลัก

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายที่จะส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

พันธกิจ

การสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับระบบเครือข่ายที่ดีที่สุด